Προσωποκεντρική Προσέγγιση της Συμβουλευτικής

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές έννοιες που διέπουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Συμβουλευτικής, καθώς και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν  τη θεραπευτική σχέση  και τη θεραπευτική διαδικασία.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί :

 1. Να συζητάει τις βασικές θεωρητικές έννοιες της Ανθρωποκεντικής Συμβουλευτικής Προσέγγισης
 2. Να αναλύει τις συνθήκες της θεραπείας και να συζητήσει το πώς αυτές σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή
 3. Να εξερευνεί και να αναλύει κριτικά τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής  της θεωρίας της Προσωπικότητας του Roger’s
 4. Nα συζητά από ανθρωποκεντική οπτική γωνία τα κύρια συστατικά/στοιχεία της θεραπευτικής σχέσης και της θεραπευτικής διαδικασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές εργασίες, Παρουσιάσεις, Διαγωνίσματα.

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Παράδοση Υλης, Συζητήσεις, Ομαδικές δραστηριότητες μέσα στην Τάξη και Βιωματικές ασκήσεις.

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Kirschenbaum , H. & Henderson, V.L. (eds) (1989) The Carl Rogers Reader . London: Constable
 • McLeod, J. (1998) Introduction to Counselling. Buckingham: Open University Press
 • Mearns, D. and Thorne, B. (2000) Person –Centred Therapy Today. London: Sage
 • Mearns, D, (1994) Developing Person –Centred Counselling. London: Sage
 • Mearns, D. and Thorne, B. (1998) Person –Centred Counselling in Action (2nd Edn). London: Sage
 • Merry, T. (1995) Invitation to Person –Centred Psychology. London: Whurr
 • Merry, T. (1999) Learning and Being in Person-Centred Counselling. Ross on Wye : PCCS Books
 • Rennie, D.L. (1998) Person –Centred Counselling: An Experiential Approach. London:Routledge
 • Rogers, C. (1951) Client –Centred Therapy. London: Constable
 • Rogers, C. ( 1961) On Becoming a Person . London: Constable
 • Rogers , (1970 ) Encounter  Groups. Hammondsworth: Penguin
 • Rogers, C. (1980) A way of Being. Boston: Houghton Mifflin

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Certificate
 • Επίπεδο Ενότητας: 1ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS1001
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions