Ομάδα Εποπτείας –Μελέτη Περιπτώσεων

Οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε ομάδες κάθε εβδομάδα υπό την επιτήρηση (εποπτεία) ενός εκ των διδασκόντων. Στόχος είναι να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες υπό επίβλεψη, στα πλαίσια της πρακτικής τους.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο σπουδαστής θα πρέπει να μπορεί να:

 1. Διερευνά σε ικανοποιητικό βαθμό πώς οι δικές του/της προσωπικές δυσκολίες εμποδίζουν τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής.
 2. Να διατυπώνει περιπτώσεις βάσει της Συνθετικής Προσεγγισης.
 3. Να εφαρμόζει τεχνικές επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις καθημερινών δυσκολιών κατά τη διάρκεια συνεδριών συμβουλευτικής.
 4. Να προσφέρει και να λαμβάνει υποστήριξη και εποπτεία σε συναδελφικό επίπεδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:

Γραπτές εργασίες, Συγγραφή εργασιών και παρουσιάσεις πραγματικών περιστατικών με όρους διατύπωσης περίπτωσης

Μέθοδοι Διδασκαλίας:

Ομαδικές συζητήσεις

Βιβλιογραφία & Υποστηρικτικό Υλικό Διδασκαλίας

 • Casement, P. (1985). On Learning from the Patient. London : Tavistock.
 • Yalom, I. (2004). The Gift of Therapy. Athens: Agra.
 • Crouch, A. (1999). Inside Counselling: Becoming and Being a professional Counsellor, Athens: Asimakis.
 • Mc Loughlin,B.(1999). Developing Psychodynamic Counselling, Athens:Kastaniotis.
 • Rogers, C. (2003). Client Centred Therapy, London: Constable.
 • Ledley, D.R., Marx, B.P., Heimberg, R.G. (2005). Making Cognitive-Behavioral Therapy Work: Clinical Process for New Practitioners. Guilford press.
 • Leahy, R. Robert, L. (2003). Cognitive Therapy Techniques: A Practitioner's Guide. Guilford.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Πτυχίο: Diploma
 • Επίπεδο Ενότητας: 3ο Έτος
 • Τύπος Παρακολούθησης: Πλήρης
 • Κωδικός Μαθήματος: NHS3005
Design & Consulting byArtisticWeb :: Web Solutions